معنی کلمه ظرفش لبریز شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرفش لبریز شدن . [ ظَ ف َ ل َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) عمرش به سر رسیدن . پیمانه اش پر شدن .

طاقت و شکیب او به پایان رسیدن . طاقتش طاق شدن .