معنی کلمه قاضی محمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن عبدالملک . رجوع به قاضی بسعادتک محمد شود.