معنی کلمه وامق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وامق . [ م ِ ] (اِ) یکی از اصطلاحات بازی نرد و آن داوی است که بر یازده کشند. (از برهان قاطع).

کنایه از عاشق : جمال خلق لطیفش به صورت عذر است بر آن جمال ندانم کسی که وامق نیست . سوزنی .