معنی کلمه هجرتگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هجرتگاه . [ هَِ رَ ] (اِ مرکب ) مراغم . (ترجمان القرآن ). جای هجرت . محلی که بدان مهاجرت کنند.