معنی کلمه غردوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غردوس . [ غْرِ / غ ِ رِ دُ ] (اِخ ) (سیراده ...) تلفظ ترکی از سیرا گردوس . رجوع به گردوس شود.