معنی کلمه وامران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وامران . [ م ِ ](اِ) گیاهی است که از ملک چین آورند و مامیران هم گویندش ، سفیدی ناخن و سفیدی چشم را زایل کند. (برهان قاطع). دوائی است که از چین آرند. (انجمن آرا). ظاهراً مصحف مامیران است . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).