معنی کلمه بنات الاسفار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بنات الاسفار. [ ب َ تُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) شتر چون که بیش از تمام چارپایان در مسافرت است . (از المرصع).