معنی کلمه مس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مس . [ م َ ] (پسوند) مزید مؤخر امکنه : بیرمس (از قرای بخارا). (یادداشت مرحوم دهخدا).