معنی کلمه ابولاحق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابولاحق . [ اَ ح ِ ] (ع اِ مرکب ) باز. بازی .

شاهین . و رجوع به ابوالجیش شود.