معنی کلمه توطئه داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توطئه داشتن . [ ت َ / تُو طِ ءَ / ءِت َ ] (مص مرکب ) تشریفات داشتن . (از ناظم الاطباء).