معنی کلمه ابوکبشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوکبشه . [ اَ ک َ ش َ ] (اِخ ) انماری . صحابی است و در نام او اختلاف است . وی بشام سکونت داشت .