معنی کلمه خالد اموی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خالد اموی . [ ل ِ دِ اَ / اُ م َ ] (اِخ )رجوع به خالدبن هشام و خالدبن یزیدبن معاویة شود.