معنی کلمه جان نثاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جان نثاری . [ جان ْ ن ِ ] (حامص مرکب ) فداکاری . عمل آنکه جان را فدای دیگری کند، کار جان نثار.