معنی کلمه حامله گشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حامله گشتن . [ م ِ ل َ / ل گ َ ت َ ] (مص مرکب ) حامله شدن . آبستن شدن : آنکه تا چرخ ز تقدیر فلک حامله گشت نه چنو زاد و بزاید بهمه عمر دگر. سنائی .