معنی کلمه بلیدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بلیدی . [ ب َ ] (حامص ) بلید بودن . بلادت . کودنی . کورفهمی . دیریابی . و رجوع به بلید و بلادت شود : فصیح تر کس جائی که او سخن گوید چنان بود ز بلیدی که خورده باشد بنگ . فرخی .