معنی کلمه عنایت نامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عنایت نامه . [ ع ِ ی َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) سفارشنامه و اجابت نامه . (ناظم الاطباء). نامه ای که عالمی یا بزرگی خطاب به قومی یا ملکی کرده به مستحق رعایتی می داده تا مخاطبان نامه از او دستگیری کنند و هر یک چیزی بدو دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا) : در این باب عنایت نامه ای نبشت نشابوریان را. (تاریخ بیهقی ص 365). از طاهر نامه ٔ مظالمی یا عنایتی یا جوازی خواستی و بفرمودی تا بنوشتندی . (تاریخ بیهقی ص 140).

تقدیرنامه . (فرهنگ فارسی معین ).