معنی کلمه والیسیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والیسیدن . [ دَ ] (مص مرکب ) لیسیدن .

دوباره لیسیدن . (فرهنگ فارسی معین ).