معنی کلمه ساقی اصفهانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساقی اصفهانی .[ ی ِ اِ ف َ ] (اِخ ) رجوع به ساقی (شاه حسین ) شود.