معنی کلمه ابوقدامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوقدامه . [ اَ ق ُ م َ ] (اِخ ) عبدالملک بصری . محدث است .