معنی کلمه ابوقحذم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوقحذم . [ اَ ق َ ذَ ] (اِخ ) سلیمان بن ذکوان . تابعی است و محبربن قحذم نواسه ٔ او از وی و ابوقحذم از انس بن مالک روایت کند.