معنی کلمه مزه دادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مزه دادن . [ م َ زَ / زِ دَ ] (مص مرکب ) خوش طعم بودن . خوش مزه بودن . طعم خوش داشتن . - امثال : خیزی هر کس به دهان خوش مزه می دهد .