معنی کلمه عنان بازپیچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عنان بازپیچ . [ ع َ نام ْ ] (نف مرکب ) راه گرداننده .

از تبعیت بازایستنده : عنان بازپیچان نَفْس از حرام بمردی ز رستم گذشتند و سام . سعدی .