معنی کلمه لایعد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لایعد. [ ی ُ ع َدد ] (ع ص مرکب ) (از: لا + یعد) بیشمار. بیحد. فزون از شمار. رجوع به لاتعد و لاتحصی شود.