معنی کلمه زبان روزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبان روزه . [ زَ ن ِ زَ / زِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در تداول عامه : در حال روزه . روزه دار.