معنی کلمه ظرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرف . [ ظُ رُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ظریف .