معنی کلمه صبر آوردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبر آوردن . [ ص َ وَ دَ ] (مص مرکب ) درنگ کردن . شکیبائی ورزیدن . تأمل کردن . شتاب نکردن : هر که صبر آورد گردون بررود هر که حلوا خورد واپس تر رود. مولوی .