معنی کلمه والور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والور. [ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) ارزش . (لغات فرهنگستان ).