معنی کلمه ابوغسله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوغسله . [ اَ غ ِ ل َ ] (ع اِ مرکب ) گرگ .

سرشستنی ، چون خطمی و گِل ِ سرشوی و مانند آن .