معنی کلمه والوچیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والوچیدن . [ دَ] (مص مرکب ) والوچانیدن . رجوع به والوچانیدن شود.