معنی کلمه بله بران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بله بران . [ ب َ ل ِ /ب َل ْ ل ِ ب ُ ] (اِ مرکب ) (از: بله محرف بلی ، که عروس در مقابل وکیل داماد گوید قبول را + بران ) در تداول عامه ، محل یا مجلسی که در آن از اولیای عروس قول و اجازه ای گیرند تزویج دختر را. احتفالی برای قول گرفتن و قول دادن کسان عروس و کسان داماد در مهر و چیزهای دیگر در احتفالی خاص . عقد عرس . جشن عقد نکاح . (یادداشت مرحوم دهخدا). بله بری . و رجوع به بله بری شود.