معنی کلمه والهی خراسانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والهی خراسانی . [ ل ِ ی ِ خ ُ ] (اِخ ) از پارسی گویان مقیم هندوستان و معاصر اکبرشاه هندی است . رجوع به فرهنگ سخنوران ص 642 شود.