معنی کلمه غرتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرتی . [غ ِ ] (ص ) دشنامی است مردان جوان را. جلف و بدکار.