معنی کلمه والهفاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والهفاه . [ ل َ ] (ع صوت مرکب ) وا اسفا. دریغا. دردا. حسرتا.