معنی کلمه رامکا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رامکا. (روسی ، اِ) قاب عکس . چارچوب و قاب که مخصوص عکس و تابلو نقاشی است .