معنی کلمه داگو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داگو. [ گ ُ ] (اِخ ) نام جزیره ای از استونی بدریای بالتیک دارای 15هزار تن سکنه .