معنی کلمه ظرظور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرظور. [ ظُ ] (ع اِ) سنگ یا سنگ گرد تیزاطراف . ظِرّ. اظرور. ظُرر. ظررة.