معنی کلمه وئید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وئید. [ وَ ] (ع ص ) دخترک زنده در گور کرده . وئیدة. موؤدة

(اِ) آواز یا بانگ بلند درشت .

هدیر شتر.

آهستگی . درنگی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).