معنی کلمه صبحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبحی . [ ص ُ ] (اِخ )وی یکی از شعرای عثمانی و معروف به حکیم زاده و در قرن دهم هجری میزیست و به درس مؤیدزاده مداومت داشت سپس مدرس مدرسه ٔ قلبه گشت و قضاوت و نیابت یافت و هنگام تصدی قضاوت صوفیه درگذشت . (قاموس الاعلام ترکی ).