معنی کلمه صبحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبحی . [ ص َ حا ] (ع ص ) تأنیث صبحان است . رجوع بدان کلمه شود.