معنی کلمه واله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واله . [ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به آذر بیگدلی شود.