معنی کلمه صاحان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاحان . (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ).