معنی کلمه ابوعمرو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمرو. [ اَ ع َم ْرْ ] (اِخ ) عبدالملک بن عمیر. ازروات حدیث است و بعضی کنیت او را ابوعمر گفته اند.