معنی کلمه چپرچی باشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چپرچی باشی . [ چ َ پ َ ] (ترکی ، ص مرکب ) رئیس و بزرگ چپرچیان .صاحب البرید. وزیر پست . مسؤول پست . چاپارچی باشی .