معنی کلمه داکتیلوسکوپی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داکتیلوسکوپی . [ لُس ْ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ) به معنی انگشت نگاری . (از لغات مصوب فرهنگستان ). برداشتن نقش خطوط سرانگشتان بمنظور شناختن صاحب آن از روی نقوش آن خطوط.