معنی کلمه توتمس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توتمس . [ م ِ ] (اِخ ) سوم از هیجدهمین سلاله ٔ سلاطین قدیم مصر و مشهورترین آنان است . وی هفده بار به سوریه لشکر کشید و فرمانروائی واقعی در سواحل فرات بوجود آورد. (از لاروس ). رجوع به دو ماده ٔ قبل و ماده ٔ بعد و تاریخ ایران باستان ج 1 ص 688 و تاریخ کرد صص 47-48 و قاموس الاعلام ترکی شود.