معنی کلمه نازک تنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نازک تنی . [ زُ ت َ ] (حامص مرکب ) ظرافت . نازپروردگی . شادابی : بدان نازک تنی و آبداری چو مرغی بود در چابک سواری . نظامی .