معنی کلمه چپر بستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چپر بستن . [ چ َ پ َ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) دیوارگونه ای از خار یا نی یا علف اطراف محلی بستن . چپر ساختن . پرچین بستن . پرچین ساختن : کنار جوی از سبزه چپر بست میان کوه از لاله کمر بست . (از جهانگیری ).

دیواری در برابرقلعه از خاک و چوب برای تسخیر آن ساختن : لشکر مغول پیرامن شهر فرودآمدند و چپر بستند. (رشیدی ). رجوع به چپر و چپر ساختن شود.