معنی کلمه نازک پوست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نازک پوست . [ زُ ] (ص مرکب ) که پوستی نازک و ظریف و ترد دارد. که پوستش کلفت و ضخیم و خشن نیست .