معنی کلمه توپ انداز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توپ انداز. [ اَ ] (نف مرکب ) کسی که توپ می اندازد. توپچی . رجوع به توپچی و توپ و دیگر ترکیبهای آن شود.