معنی کلمه بادپیمائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بادپیمائی . [ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) رجوع به بادپیمایی شود.